1. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 2. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Klient- każdy Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą;
 4. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług 
 5. Usługodawca lub Tarantula- TARANTULA SEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 13, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945727, REGON: 520974573, NIP: 6312702086, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; 
 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w formie elektronicznej, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Klienta; 
 7. Strony – Klient i Usługodawca; 
 8. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na zamieszczeniu linka do strony internetowej Klienta na innej stronie internetowej, do której prawa posiada Usługodawca;
 9. Formularz kontaktowy- formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający Klientowi złożenie zapytania ofertowego. 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Regulamin określa w szczególności zasady i tryb zawierania Umów, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 
 2. Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego i stanowi integralną część Umowy. 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://tarantulaseo.com/regulamin/ 
 4. Niniejszy Regulamin stosuje się do Przedsiębiorców. 
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Usługodawcy. 
 1. PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://tarantulaseo.com/ adres e-mail: hello@tarantulaseo.com, zgodnie z Regulaminem.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 
 3. Klient, który jest zainteresowany Usługą świadczoną przez Usługodawcę powinien wysłać zapytanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy znajdujący się na stronie internetowej hello@tarantulaseo.com (dalej: Zapytanie).  W Zapytaniu Klient powinien w szczególności wskazać adres swojej strony internetowej, której ma dotyczyć Umowa, jak również opisać przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i wskazać swoje oczekiwania w zakresie Usługi. 
 4. Wysłanie Zapytania  jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Zapytaniu. 
 1. Na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w Zapytaniu  Usługodawca przygotowuje informację cenową zawierającą zakres proponowanych Usług, w tym wykaz konkretnych stron internetowych, na których mogą zostać zamieszczone linki do strony internetowej Klienta wraz z możliwymi opcjami wyboru miejsca umieszczenia linka w ramach danej strony internetowej. Informacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.
 2. Informacja cenowa jest doręczana Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zapytaniu. 
 3. Ceny podane w informacji cenowej stanowią wynagrodzenie należne Usługodawcy za umieszczenia linka do strony Klienta na stronie Usługodawcy przez jeden (1) rok. 
 4. Klient po zapoznaniu się z informację cenową może mailowo zwrócić się do Usługodawcy o przygotowanie oferty na konkretne pozycje informacji cenowej. Po otrzymaniu oferty Klient może zaakceptować ofertę przez przesłanie maila zwrotnego do Usługodawcy w terminie 1 dnia od dnia otrzymania oferty. Brak akceptacji oferty w ww. terminie uważa się za jej odrzucenie przez Klienta. Usługodawca dopuszcza wtedy możliwość sprzedania zaproponowanych przestrzeni reklamowych innym Klientom. 
 5. Po złożeniu akceptacji oferty Usługodawca potwierdza jej otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania akceptacji oferty i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w Zapytaniu adres poczty elektronicznej Klienta. 
 6. Klient zobowiązuje się do przesłania materiałów niezbędnych do realizacji Usługi w ciągu 14 dni od 
 7. Z chwilą akceptacji oferty przez Klienta pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa o treści ustalonej drogą elektroniczną.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Po otrzymaniu akceptacji oferty Usługodawca wystawi Klientowi stosowną fakturę VAT i prześle ją Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zapytaniu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany przez siebie w Zapytaniu  adres poczty elektronicznej.  
 2. Zapłata wynagrodzenia umownego powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury. 
 3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 
 4. Klient jest zobowiązany podać w tytule przelewu numer faktury, której dotyczy przelew.
 5. Klient ponosi w pełni ewentualne koszty uiszczenia opłaty na rzecz Usługodawcy (koszty przelewu bankowego). 
 6. W przypadku braku zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Usługodawca jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania Klienta do zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zapytaniu. 
 1. OPCJA WYŁĄCZNOŚCI
 1. W ramach podstawowej Usługi Usługodawca nie gwarantuje Klientom wyłączności w żadnym aspekcie, tzn. na stronie internetowej Usługodawcy mogą być zamieszczane linki do stron różnych Klientów z dowolnej  branży. 
 2. Jeżeli Klient jest zainteresowany, aby na danej stronie internetowej nie były zamieszczane linki do stron innych Klientów, wówczas powinien zgłosić to Usługodawcy na etapie składania Zapytania. . 
 3. Opcja wyłączności konkretnej Usługi jest związana z dodatkową opłatą. Opłata ta zostanie wskazana przez Usługodawcę w ofercie i podlega płatności łącznie z podstawowym wynagrodzeniem umownym. 
 1. REALIZACJA USŁUGI i TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
 1. Klient zostanie powiadomiony o realizacji Usługi drogą elektroniczną.  
 2. Umowa obowiązuje przez okres jednego (1) roku od dnia realizacji Usługi określonej w Umowie. 
 1. PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 1. Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji Umowy na miesiąc przed upływem okresu obowiązywania Umowy. 
 2. Aktualny Klient w terminie do 14 dni przed zakończeniem obowiązywania Umowy jest uprawniony do złożenia Usługodawcy oświadczenia woli o przedłużeniu obowiązywania Umowy o kolejny rok. 
 3. Oświadczenie Klienta o przedłużeniu Umowy powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 
 4. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o przedłużeniu Umowy w ww. terminie uważa się za brak woli przedłużenia Umowy. 
 1. REKLAMACJA
 1. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta o realizacji Usługi może on zgłosić Usługodawcy swoje zastrzeżenia. 
 2. Brak przesłania wiadomości z zastrzeżeniami w ww. terminie uważa się za akceptację sposobu wykonania Umowy przez Usługodawcę, a późniejsze zastrzeżenia Klienta w tym zakresie nie będą akceptowane. 
 3. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Klient stwierdzi, że Usługodawca realizuje Umowę w sposób nieprawidłowy, wówczas Klient jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Umowy. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. 
 5. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.: 
 1. zawierać przedmiot reklamacji wraz z krótkim opisem. 
 2. zawierać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji oraz w miarę możliwości godzinę zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. 
 1. Usługodawca ustosunkuje się do zastrzeżeń lub reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 
 2. Brak ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca odrzucił reklamację Klienta. 
 1. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE
 1. Każda strona internetowa Usługodawcy, która została wskazana Klientowi w treści oferty lub Umowy, jak również cały tekst, materiały audio, wideo, zdjęcia, obrazy, grafika, logo, znaki handlowe, informacje, dane, treść i inny materiał przedstawiony lub ściągalny z tej strony internetowej stanowią własność lub są wykorzystywane wyłącznie za zgodą Usługodawcy oraz są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób.
 2. Klient oświadcza, że przesyłając Usługodawcy materiały do użycia przy publikacji linków takie jak tekst, materiały audio, wideo, zdjęcia, obrazy, grafika, logo, znaki handlowe, informacje, dane i inne zasoby, stanowią jego własność, a ich przesłanie jest jednoznaczne ze zgodą na ich użycie przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi.
 1. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA
 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich treści i informacji wskazanych w ofercie lub w Umowie oraz wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w związku z postępowaniem ofertowym lub realizacją Umowy z wyłączeniem sytuacji, gdy udzielenia stosownych informacji wymagają przepisy prawa. 
 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z postępowaniem ofertowym lub Umową i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez Strony w innym celu niż realizacja Umowy mogłoby narazić interesy drugiej Strony.
 3. W szczególności Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności adresów stron internetowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Usługi oraz wszelkich innych danych pozwalających na zidentyfikowanie, które strony internetowe są wykorzystywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług. 
 4. ODMOWA ZAWARCIA UMOWY
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z dowolnym Klientem.  
 2. Usługodawca w szczególności odmówi zawarcia Umowy lub przygotowania oferty, jeżeli strona internetowa Klienta: 
 1. zawiera materiały zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw;
 2. promuje materiały lub treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 3. narusza patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub innej własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągniecia określonych rezultatów finansowych, biznesowych czy gospodarczych, jak też określonego wyniku sprzedaży. 
 2. Usługodawca nie gwarantuje poprawy pozycjonowania strony internetowej Klienta, a wszelkie informacje liczbowe lub procentowe podane na stronie internetowej Usługodawcy stanowią wartości szacunkowe i spekulacyjne. 
 3. Klient oświadcza, że ma świadomość, że Usługa może należeć do metod reklamowych podwyższonego ryzyka i nawet przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk efekty działań nie są łatwo przewidywalne. Szczególnie należy mieć tu na uwadze fakt, że kupowanie linków jest niezgodne z wytycznymi Google, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla widoczności strony w bezpłatnych wynikach wyszukiwania w tej wyszukiwarce.
 4. Usługodawca nie odpowiada za to jak zewnętrzne narzędzia oceniają profil linków Usługodawcy. 
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, pośrednie lub bezpośrednie, w tym między innymi za utratę przewidywanych korzyści. 
 6. Strona internetowa, na której jest zamieszczany link do strony internetowej Klienta może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością Usługodawcy ani nie są przez Usługodawcę kontrolowane. Usługodawca nie posiada kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Klient zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek strony internetowej osoby trzeciej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część jego strony internetowej jest niedostępna w dowolnym momencie (np. w wyniku awarii hostingu) lub przez dowolny okres. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu przywrócenie dostępności strony internetowej. W przypadku, gdy strona internetowa Usługodawcy będzie niedostępna przez okres dłuższy niż 1 dzień Usługodawca przedłuży nieodpłatnie Umowę o czas odpowiadający okresowi niedostępności strony stanowiący dzień lub jego wielokrotność.
 8. Usługodawca podejmie działania w celu indeksowania w Google stron zawierających linki do strony Klienta, lecz nie gwarantuje, że strona zostanie dodana do indeksu. Jeśli strona znajduje się w indeksie Google, Usługodawca nie może zagwarantować, że pozostanie tam.
 9. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wszelkie kary lub sankcje nałożone na Klienta w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności ewentualne obniżenie pozycji strony internetowej Klienta lub nałożenie tzw. filtru przez Google. Usługodawca zaleca Klientom zachowanie ostrożności w pozycjonowaniu swoich stron internetowych i maksymalną dywersyfikację profilu stosowanych linków, szczególnie w zakresie doboru tzw. tekstów zakotwiczenia odnośników. 
 10. W przypadku, gdyby w związku z realizacją Umowy pojawiły się jednak jakiekolwiek podstawy prawne do odpowiedzialności Usługodawcy, wówczas odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2023 r.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy z zastrzeżeniem, iż do Umów już zawartych stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy. 
 3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny https://tarantulaseo.com/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 4. W przypadku, jeśli któregokolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stałoby się̨ nieskuteczne lub nieważne z mocy prawa, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu jak również Umów wiążących Strony. W takim przypadku, w celu zachowania ważności Umowy, Strony zobowiązują̨ się do zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Regulaminu innymi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy 
 5. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
 6. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.